Discriminatie SM’ers

Zoals jullie al weten wordt de strijd tegen mensenhandel voornamelijk gebruikt om sekswerkers het leven moeilijk te maken en prostitutie te bestrijden. Verschillende gemeentes beginnen echter hun vrijheid om vrijwillige betaalde seks te verbieden nu ook te gebruiken om organisaties van seksuele minderheden tegen te werken. Stichting Phees is een centrum voor alternatieve leefstijlen in Zaandam en organiseert allerlei bijeenkomsten. Van prostitutie is geen sprake, de organisatie heeft ook geen winstoogmerk. Toch besloot Zaandam dat Phees een seksinrichting is en daarom moest sluiten. Dit misbruik van onzorgvuldig omschreven regels en wetten moet aangepakt worden. Zoals ik al eens zei, ze komen niet alleen voor de hoeren. Hieronder plaats ik de brief die Phees schreef aan de Tweede Kamer.

Aan de leden van de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie
Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500EA Den Haag

betreft: actuele overschrijdingen gemeentelijke bevoegdheid ex art. 151A Gemeentewet in relatie tot de begripsbepaling seksinrichting/seksbedrijf (Herzien) Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (32211/33885)

Amsterdam, 17 november 2014

Geachte commissieleden,

De laatste jaren voert een groot aantal gemeenten al een eigen vergunningenbeleid terzake prostitutie, waarbij deze gemeenten hun APV hebben aangepast op basis van de gewijzigde modelverordening APV van de VNG uit 2008. Sommige gemeenten lopen verder vooruit op de aanstaande nieuwe prostitutiewetgeving dan andere gemeenten.

In praktijk blijkt nu dat een aantal gemeenten (zoals Rotterdam, Den Haag en Zaanstad) door oprekking van de wettelijke begripsbepaling seksbedrijf/seksinrichting nu ook activiteiten reguleren vanuit hun APV, die in het geheel niet zien op seksuele dienstverlening of seksuele handelingen met of voor derden tegen vergoeding of betaling. Op advies van de VNG eisen deze gemeenten een vergunning seksinrichting van non profit organisaties, die in verenigings- of stichtingsvorm activiteiten organiseren voor seksuele minderheden, andere genderidentiteiten en poly leefstijlen. Het betreft een grote diversiteit aan activiteiten en organisatievormen, die echter
gemeen hebben, dat zij zich richten op ontmoeting, belangenbehartiging en emancipatie van andere seksuele leefstijlen en/of genderidentiteiten.

Dit zijn sociaal-cultuele organisaties die zonder winstoogmerk mogelijkheden bieden voor ontmoeting en belangenbehartiging. Zij hebben niets van doen met prostitutie, escort, of thuiswerk in de prostitutie. Veel gemeenten benoemen de door deze organisaties georganiseerde ontmoetingsactiviteiten, door het (deels) seksuele karakter ervan, ten onrechte echter toch als seksbedrijf/seksinrichting en eisen daarom een vergunning seksinrichting. De VNG stelt in haar algemene toelichting op de modelverordening APV dat gemeenten na de opheffing van het bordeelverbod een autonome verordenende bevoegdheid hebben gekregen en alles mogen
reguleren, zolang het behoort tot de gemeentelijke huishouding. Veel gemeenten vatten dit op als een vrijbrief voor bemoeizucht met alle activiteiten op hun grondgebied die een link hebben met seks of seksuele identiteit.

Hierdoor is het de laatste jaren steeds moeilijker, of onmogelijk geworden voor organisaties als NVSH, COC, VSSM, en andere non profit clubs die iets organiseren voor LGBT (lesbisch, biseksueel, travestiet/transgender) of BDSM (bondage, dominantie, sadisme, masochisme), om legaal ruimtes te huren of panden te huren. Deze organisaties hebben geen probleem zolang zij uitsluitend een kantoorfunctie hebben. Meestal vinden er echter ook ontmoetingsactiviteiten plaats voor de doelgroepen. Sommige gemeenten staan in dat geval alleen nog vestiging toe op een locatie die een vergunning seksinrichting heeft. Dit heeft grote bezwaren:

1. Het herziene Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (33885) wordt nog vóór de inwerkingtreding door gemeenten misbruikt voor een ander doel dan waarvoor zij is gemaakt. De gemeenten lopen vooruit op de wetgeving door het gemeentelijk reguleren van ONbetaalde vrijwillige seksuele activiteiten tussen volwassenen, die zich hebben georganiseerd als nonprofit rechtspersonen om de eigen seksuele geaardheid of (gender)identiteit te beleven, en
anderen te ontmoeten.

2. Deze organisaties worden belemmerd in het huren van ruimtes of panden, het afsluiten van verzekeringen, en het werven en behouden van vrijwilligers, door het onjuiste stempel “seksinrichting”. De vestigingsmogelijkheden voor seksbedrijven zijn zo goed als nihil sinds vrijwel alle gemeenten een concentratiebeleid of maximumbeleid voeren. Het gevolg is dat deze non profit vrijwilligersorganisaties tegen hun zin gedwongen zijn hun activiteiten onder te brengen in bestaande panden van de seksbranche. Dit is gedwongen winkelnering. De vrijheid om iets te
huren wordt beperkt, de huur van deze locaties is relatief duur, de locaties kunnen slechts per avond of weekend worden gehuurd, huur van een eigen pand is niet mogelijk, en een deel van de bezoekers en vrijwilligers wil helemaal niet bijeenkomen in een seksclub of parenclub.

3. Door de feitelijke onmogelijkheid zich zelfstandig ergens te vestigen of ruimtes te huren als gevolg van gemeentelijk sterk beperkend beleid, worden deze vrijwilligersorganisaties gedwongen ofwel ondergronds te gaan, ofwel banden aan te gaan met de seksbranche. Dit gedwongen “schimmig” opereren staat de emancipatie, de vrije beleving en de maatschappelijke acceptatie van de diversiteit aan seksuele leefstijlen, geaardheden en genderidentiteiten in de weg. Hierdoor werkt het genoemde gemeentelijk beleid discriminatoir.

4. Uitbreiding van het gemeentelijk vergunningenbeleid tot organisaties waar, als hoofddoel of nevendoel, niet-betaalde vrijwillige seksuele handelingen tussen volwassenen plaatsvinden is in flagrante strijd met het grondrecht op vrije seksuele beleving, de privacy wetgeving, en met het normale vestigingsbeleid van bedrijven en instellingen.

Stichting Phee’s, een centrum voor alternatieve leefstijlen in Zaandam, voert op het ogenblik een proefproces tegen de gemeente Zaandam. De Stichting heeft tot doel de belangenbehartiging en emancipatie van alternatieve leefstijlen, waaronder BDSM, en organiseert daarbij een groot aantal jaarlijkse ontmoetingsactiviteiten in Zaandam. De gemeente Zaandam ziet de activiteiten van de Stichting als seksinrichting, en achtte de vestiging om die reden in strijd met het bestemmingsplan.
De Stichting mag zich slechts ergens vestigen waar een seksinrichting is toegestaan, en kreeg een dwangsom opgelegd zodat de Stichting de deuren moest sluiten. De Stichting heeft de bestuursrechter gevraagd te oordelen of gemeenten onbetaalde seksuele activiteiten tussen volwassenen mogen reguleren bij een non profit vrijwilligersorganisatie. De bestuursrechter Noord-Holland heeft op 28 oktober 2014 bij voorlopige voorziening beslist dat beantwoording van deze vraag van principieel belang is, en dat hierover niet bij voorlopige voorziening kan worden geoordeeld. De dwangsom is voorlopig opgeheven. Na de bezwaarbehandeling volgt de bodemprocedure (beroep).

Waarom nu pas een proefproces? Dit probleem doet zich al jaren voor in een groot aantal gemeenten, maar is door geldgebrek bij de vrijwilligersorganisaties nooit verder gekomen dan de bezwaarfase. Toetsing door de bestuursrechter bleef tot nu toe uit. Het probleem is sterk groeiende doordat gemeenten al vooruitlopen op de naderende nieuwe prostitutiewetgeving.

Intussen is Kamerstuk 33885 nog steeds in behandeling. In de MvT 32211 nr.3 staat op pagina 3 dat “Bedrijven als parenclubs en massagesalons, zijn vergunningplichtig ingevolge deze wet indien in deze bedrijven seksuele handelingen met of voor een ander tegen betaling plaatsvinden”.

Het zou beter zijn als de wetstekst zelf duidelijker was om ieder misverstand uit te sluiten. De meeste gemeenten hebben parenclubs namelijk expliciet opgenomen in hun APV-hoofdstuk vergunning seksinrichting, zonder de nuance dat er sprake moet zijn van betaalde seks. Over non profit initiatieven staat helemaal niets in het wetsvoorstel of de MvT. De regering neemt kennelijk (ten onrechte) aan, dat gemeenten zich zullen beperken tot het reguleren van prostitutie en escortbedrijven. Gemeenten willen daarentegen liever alles reguleren wat met seks te maken heeft, en misbruiken daarvoor nu al de aanstaande wetgeving. Om te voorkomen dat over deze
kwestie straks veel jurisprudentie geschapen moet worden, verzoeken wij u om duidelijkheid te geven over de begripsbepaling seksinrichting bij de behandeling van wetsvoorstel 32211/33885.

Wij hebben hierover de volgende vragen aan de Minister en/of aan de leden der Staten-Generaal:

1. Ziet de begripsbepaling seksinrichting/seksbedrijf ex art. 151A Gemeentewet, en dezelfde begripsbepaling in de Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (32211/33885) ook op vrijwillige seksuele activiteiten tussen volwassenen die weliswaar entree betalen op een profit locatie zoals een partycentrum, maar waarbij geen sprake is van betaling of vergoeding voor de seksuele handeling zelf?

2. Ziet de begripsbepaling seksinrichting/seksbedrijf ex art. 151A Gemeentewet, en dezelfde begripsbepaling in de Wijziging van de Wet regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (32211/33885) ook op vrijwillige seksuele activiteiten tussen volwassenen die elkaar ontmoeten in een ruimte die zij gezamenlijk huren als rechtspersoon, bv. in verenigingsverband, en waarbij geen sprake is van betaling of vergoeding voor de seksuele handelingen?

3. Bent u met ons van mening dat ontmoetingen en openbare uitingen van andere seksuele leefstijlen en genderidentiteiten niet onder het gemeentelijk vergunningstelsel terzake prostitutie dienen te vallen, aangezien dit een schending vormt van het grondrecht op vrije seksuele beleving, een ongerechtvaardigde beperking vormt van het recht van vereniging, en leidt tot discriminatie
van bevolkingsgroepen via het gemeentelijk vestigingsbeleid?

Wij verzoeken u ons te berichten of, en hoe, onze vragen zijn te betrekken bij de parlementaire behandeling van wetsvoorstellen 322111/33885. Adhesiebetuigingen van verwante organisaties zullen u later bereiken. Hierop hebben wij niet gewacht gezien de urgente situatie en gezien het feit dat het wetsvoorstel fase 6 van de behandeling ingaat.

Met vriendelijke groet, namens het bestuur van Stichting Phee’s

11 reacties op “Discriminatie SM’ers

 1. Joep Timmer

  Mooi initiatief van de Stichting Phee’s!
  Vanuit de community Vrije Liefde verwacht ik dat mensen adhesiebetuigingen willen sturen. Hoe kunnen we dat doen?
  ‘Vrije liefde’ is vooralsnog alleen een Facebook-groep. Maar wel een snelgroeiende: vierhonderd leden in een half jaar tijd. Rond de jaarwisseling zullen initiatieven worden genomen om er een vereniging van te maken en dat streven we hetzelfde doel na als Phee’s.

  P.S. Vorige keer meldde je het verschijnen van je boek. Als je wilt, kondig ik dat ook aan in de Vrije liefde-groep. Laat s.v.p. even weten of je dat wilt.

  Met vriendelijke groet,
  Joep Timmer

  Reply
  1. Anonymous

   Beste Joep, ik las je reply en geef graag antwoord op je vraag namens Stichting Phee’s. Verenigingen en Stichtingen kunnen een adhesiebetuiging sturen naar phedresstek@gmail.com o.v.v. ” nationale actie tegen sluitingen”. Dit kan tot 23 december. De persoonlijke adhesiebetuigingen van individuele mensen/kleine groepjes zijn al verzameld in juli en augustus; deze worden nu niet meer verwerkt. Alvast bedankt voor je moeite namens Phee’s!
   Donna

   Reply
 2. Diablo

  “Discriminatie SM’ers”

  Marijke,

  Met respect voor je goede bedoelingen begrijp ik werkelijk niet waarom jij – en vele anderen – een link BLIJVEN leggen tussen BDSM enerzijds en prostitutie, transgenders, Phee’s en wat dies meer zij anderzijds. Dat Phee’s de behoefte voelt zich met de Tweede Kamer te verbinden lijkt me vanzelfsprekend daar daar stichting het komend jaar financieel niet zal overleven.

  Ik heb me bij jouw site ingeschreven omdat ik meende meer over bdsm te weten te kunnen komen, maar niet om kennis te maken met andere zaken dan bdsm.
  Mogelijk heb ik de verkeerde conclusie getrokken toen ik vond dat je wel eens een bijzonder interessant bdsm-site gestart zou kunnen zijn.

  Hoe dan ook: doordat het lang niet altijd over bdsm pur sang handelt heb ik besloten me bij jouw site af te melden. Sorry.

  M.v.g.,
  Diablo

  Reply
  1. Anonymous

   Geen probleem. En geen idee waarom je dacht dat deze site alleen over SM gaat, ik zou dat nooit hebben beweerd en weet niet hoe je er bij komt.

   Reply
 3. Laura P

  Beste Marijke, ik lees je blog al eventjes en ik vind het heel mooi wat je met je blog doet en hoe je omgaat met seksuele minderheden. Als ex-sekswerker en daarbij ook ‘seksuele minderheid’ zie ik dit met lede ogen aan. Dat ze het op prostituees gemunt hebben, dat wist ik al langer, maar dat ze tot dit niveau gaan, wist ik niet. Ik kom niet uit Nederland. Maar ik vind het altijd leuk om weer eens een nieuw artikel van je te lezen.
  Mensen zoals jij zouden er meer moeten zijn, al was het maar op het Internet.

  Reply
 4. Meester Tiemo

  Het is allemaal te gek voor woorden. Je zou toch denken dat in ons overgeorganiseerde Nederland er wel ooit een keer iets is gemaakt op wettelijk gebied waarbij de aparte status van SM of BDSM in benoemd is, en waarbij wordt uitgegaan van logische overwegingen. Nu is het ondergebracht onder de noemer “seksinrichting of sekswerkers”, terwijl het daar echt niet thuishoort. Ik ken een “gewone” sexclub (met vergunning) waar ze weleens wat met SM doen, want anders is het daar in de regio niet mogelijk om aan legale SM te doen. Maar hoe veilig is dat dan eigenlijk wel ? Zo’n eigenaar weet niet eens wat van SM af, en degene die de SM uitvoert wordt gelijkt gesteld aan een prosituee. Alle respect voor prostituee’s maar dit lijken toch echt appels en peren die met elkaar gelijk worden gesteld. Een SM iemand moet bijvoorbeeld voor materiaal zorgen, en tijd besteden aan veiligheid. En er komt iemand langs om aan die persoon uit te leggen hoe je SOA’s kunt voorkomen (terwijl die persoon totaal geen sex heeft met de SM bezoekers). En als een prostituee SM erbij doet omdat een bezoeker daar toevallig om vraagt, dan kan dat dus, terwijl die prostituee misschien van toeten nog blazen weet, maar dat het dan ineens wel “veilig en goed” is omdat het onder de noemer van een vergunning wordt gedaan. Dan zou ik toch liever SM gaan doen met iemand die geen vergunning heeft maar wel 10 jaar al aan SM doet. Kortom, dit slaat gewoon nergens op. En bovendien kan je als escort moeilijk een hele SM zakem meenemen naar een escort-klant toe. Dus een escort SM iemand, dat kan eigenlijk helemaal niet.
  Er had allang een afwijkend vergunnig-stelsel moeten komen voor mensen die SM beroepsmatig willen bedrijven. En ja, natuurlijk moet het dan wel duidelijk zijn dat er niet door een SM iemand dan toch sex wordt “verkocht”. Dat begrijp ik, maar dan zou je iedereen die massage aan huis geeft ook wel een vergunning als sexwerker kunnen aanpraten.

  Reply
  1. Marijke Post author

   Het hele idee van speciale vergunningen voor seksinrichtingen is redelijk bizar. De organisatie Phees is daardoor haar locatie kwijt geraakt, maar het zorgt er ook voor dat sekswerkers steeds moeilijker veilig en legaal kunnen werken. Veel commerciele SM-ers zijn trouwens prima onder de paraplu sekswerker te plaatsen hoor, genoeg commerciele SMers (Meesteressen en slavinnen) doen aan seks met hun klanten en een heel deel doet er ook vanille sekswerk bij. Sommige commercieel meesteressen willen inderdaad absoluut geen PIV-seks met hun klanten, maar nog steeds draait het om een seksuele dienst. Ongelukken komen trouwens gelukkig weinig voor – ook vanille escorts die er wat kink bij doen maken zelden gewonden, dat valt allemaal gelukkig reuze mee.

   Reply
 5. Hans

  Ben het helemaal met je eens Meester Tiemo, er zou een soort van BIG registratie moeten komen voor Nederlandse commerciele Meesteressen i.p.v een vergunning van sex inrichting. Immers een commerciele Meesteres heeft geen sex met klanten.

  Reply
  1. Meester Tiemo

   Een BIG-register voor SM meesters en Meesteressen ? Klinkt niet verkeerd ! Of gewoon een SM-register voor officieel geregistreerde SM dominanten, die het officieel willen doen met een soort van kleine opleiding, een afgeschermde inschrijving bij de KvK, e.d.
   Natuurlijk, het gevaar dat er dan mensen uit de prostituee sector zich ook gaan inschrijven voor een SM-regstratie, dat blijft, maar geldt ja, dat geldt wel voor meer beroepen eigenlijk.
   Met een beetje goede wil kan hier toch wel iets mee gebeuren ? Dit doormodderen voor SM meesteressen met een prostitutie-vergunning, dat is sowieso onzin, en eigenlijk nog gevaarlijk ook voor de onderdanigen die worden blootgesteld aan zogenaamd “gecerticifeerde vrouwen” die wellicht nul-komma-nul SM ervaring hebben (maar wel onder een vergunning werken via het huis waar ze werkzaam zijn als opting-inn medewerkster).

   Reply
  2. Marijke Post author

   Nou, sommige wel hoor. En het idee van een registratie van commerciele SMers lijkt me helemaal niets! Brrr. Sowieso is registratie van sekswerkers een ontzettend slecht idee, maar ook een keurmerk voor SM-ers lijkt me niet goed. Wil je mensen die niet op die lijst staan echt verbieden SM te geven tegen betaling?

   Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.